سیپ ترانک

سیپ ترانک : سرویس خط تلفنی ۵ رقمی، سرویسی که توسط شرکت مخابرات به مشترکین حقوقی (دارای روزنامۀ رسمی، شناسۀ ملی، و کد اقتصادی) واگذار می گردد، با استفاده از بستر دیتای مخابرات جایگزین سرویس های خطوط تلفن ۵ رقمی PRI (یا E1) شده است.نکتۀ حائز اهمیت در خصوص این سرویس نوع کارکرد آن می …

سیپ ترانک بیشتر بخوانید »